Αρχική Σελίδα / Πρώτη Σελίδα / Προκήρυξη (2024) Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΜΠαΚΑΝ για Νέους Επιστήμονες Μέλη της

Προκήρυξη (2024) Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΜΠαΚΑΝ για Νέους Επιστήμονες Μέλη της

Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα με τον θεσμό της χρηματοδότησης νέων πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τα Καρδιομεταβολικά Νοσήματα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια, ώστε να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Θα χρηματοδοτηθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα με ποσό ύψους έως 5.000,00€ ως οικονομική βοήθεια για το έτος 2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 

Προϋποθέσεις:

 • Ενεργά, Τακτικά και Πάρεδρα (ήδη εγγεγραμμένα) μέλη της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., Έλληνες υπήκοοι που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες με την Εταιρεία μέχρι και το 2024. 
 • Οι έχοντες ηλικία μέχρι και 35 ετών.
 • Το ερευνητικό πρόγραμμα δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλον φορέα.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε μία μόνο πρόταση, ατομική ή ως μέλος ερευνητικής ομάδας.
 • Να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. και της Επιτροπής Έρευνας.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος από την Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.
 • Φωοτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)
 • Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της προκήρυξης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει άλλη υποτροφία ούτε θα λάβει κατά τη διάρκεια της παρούσης χρηματοδότησης
 • Επιστολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του Ερευνητικού Κέντρου ότι συμφωνεί με τη διενέργεια της μελέτης στο Κέντρο
 • Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού πρωτοκόλλου
 • Πιστοποιητικά αφορούντα τη διαθεσιμότητα επιστημονικών και υλικοτεχνικών υποδομών που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της έρευνας
 • Αναλυτικός προϋπολογισμός (αναλώσιμα, αμοιβές

 Αποστολή των δικαιολογητικών στο info@empakan.gr  με την ένδειξη: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΜΠΑΚΑΝ 2024

 

Υποχρεώσεις ερευνητή:       

 • Ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την Επιτροπή Έρευνας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. για την πρόοδο και εξέλιξη της μελέτης. Βάσει της προόδου της εξέλιξης της μελέτης και του προσεχούς προγραμματισμού της θα γίνεται η τμηματική εκταμίευση του ποσού της χρηματοδότησης.
 • Εάν ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση της χρηματοδότησης εντός εξαμήνου χάνει τη χρηματοδότηση, η οποία δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα.
 • Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της μελέτης θα γίνεται μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. .
 • Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά  των  υποψηφίων θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα εξετάζονται από Επιτροπή, η οποία θα λαμβάνει την τελική απόφαση.

 

Αθήνα 24 Απριλίου 2024

Επιτροπή Έρευνας και Εκπαίδευσης Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν

Top