Αρχική Σελίδα / Η εταιρεία / Ομάδες Εργασίας

Ομάδες Εργασίας

H Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες επτά (7) ομάδες εργασίας:

 1. Ο.Ε. Αρτηριακής Υπέρτασης (Σ.Ο.Ε. Χ. Γράσσος)
 2. Ο.Ε. Σακχαρώδη Διαβήτη (Σ.Ο.Ε. Ι. Ιωαννίδης)
 3. Ο.Ε. Λιπιδίων (Σ.Ο.Ε. Α. Τσελέπης)
 4. Ο.Ε. Καρδιαγγειακής Απεικόνισης  (Σ.Ο.Ε. Ρ. Ευθυμιάδου)
 5. Ο.Ε. Διατροφής-Τρόπου Ζωής (Σ.Ο.Ε. Χ. Δημοσθενόπουλος)
 6. Ο.Ε. Εκπαίδευσης Ασθενών (Σ.Ο.Ε. Ι. Ντούπης)
 7. Ο.Ε. Επιδημιολογία, Πρόληψη και Μεταβολικό Σύνδρομο (Σ.Ο.Ε. Α. Μπουρδάκης)

Σκοπός των Ομάδων Εργασίας είναι η προώθηση ειδικών γνώσεων ανά αντικείμενο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1ο.

Οι ομάδες εργασίας (ΟΕ) λειτουργούν στα πλαίσια του καταστατικού (Άρθρο 20) και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για όλες τις επιμέρους δραστηριότητες τους.

Άρθρο 2ο.

Οι ομάδες εργασίας μπορούν να συσταθούν μετά απο απόφαση του ΔΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν . Επίσης την έγκριση της συγκρότησης ΟΕ μπορούν επίσης να ζητήσουν απο το ΔΣ μέλη της εταιρείας (τουλάχιστον 15 τακτικά ή πάρεδρα , ταμειακώς ενημερωμένα) , που ασχολούνται με το αντικείμενο της ΟΕ η απόφαση του ΔΣ λαμβάνεται με πλειοψηφεία των 2/3 των μελών του.

Άρθρο 3ο.

Στις δραστηριότητες των ομάδων αυτών περιλαμβάνονται :

 1. Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή εκδηλώσεων
 2. Η έκδοση ειδικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων
 3. Η συλλογή , ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων σχετικών προς το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η ΟΕ
 4. Η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών στο αντικείμενό τους
 5. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ερευνών καθώς και η τέλεση πολυκεντρικών μελετών σχετικών με το αντικείμενο της ΟΕ.
 6. Η συμμετοχή στα πλαίσια συνεδρίων της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν με εισηγήσεις , διαλέξεις , στρογγυλά τραπέζια και άλλα.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες οφείλουν να εγκρίνονται απο το ΔΣ.

Άρθρο 4ο

Μέλη των ΟΕ μπορούν να γίνουν τακτικά ή πάρεδρα , ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο

Κάθε μέλος μπορεί να μετέχει μόνο σε 2 ΟΕ.

Άρθρο 5ο

Κάθε ομάδα συντονίζεται απο πενταμελή συντονιστική επιτροπή (ΣΕ) .Η επιλογή ενωπίων της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν γίνεται απο τους 5 πρώτους , κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν . Εκπρόσωπός της ενώπιον της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν εκλέγεται μεταξύ των 5 (Συντονιστής) .

Άρθρο 6ο

Η θητεία του συντονιστή επιτροπής είναι διετής . Κανένα μέλος της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν δε μπορεί συγχρόνως να είναι  μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ΣΕ της ΟΕ ή συγχρόνως μέλος σε δυο ΟΕ . Τα μέλη της πενταμελούς ΣΕ δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής για περισσότερες απο δυο συνεχόμενες συνολικά θητείες σε θέση ΣΕ . Μετά απο παρέλευση δυο ετών μπορεί να επανεκλεγεί ως μέλος της ΣΕ .

Το διοικηικό συμβούλιο καλεί τουλάχιστον ανα εξάμηνο τις συντονιστικές επιτροπές (ΣΕ) των ομάδων εργασίας (ΟΕ) ή μετά απο κάθε εκδήλωση της ΟΕ , προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ΟΕ και να συντονίσει τις περαιτέρω δραστηριότητές τους .

Άρθρο 7ο

Για την αλληλογραφία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν και των ΟΕ της χρησιμοποιείται κοινό ειδικό έντυπο (ελληνικό και αγγλικό) η μορφή του οποίου είναι καθορισμένη . Φέρει κεντρικά τον τίτλο της εταιρείας με κεφαλαία και απο κάτω τον τίτλο της ΟΕ με πεζά .

Για παράδειγμα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : “ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ”

Στο τέλος του κειμένου υπογράφεται απο το συντονιστή της ΟΕ εάν πρόκειται για αλληλογραφία μεταξύ των μελών της ΟΕ ή με το ΔΣ . Για επικοινωνία με άλλους φορείς το κείμενο θα συνυπογράφεται απο τον πρόεδρο και τον γραμματέα της εταιρείας .

Άρθρο 8ο

Οι αρμοδιότητες της πενταμελούς ΣΕ της κάθε ΟΕ (κατά γνωστικό αντικείμενο) καθορίζονται ως εξής :

 1. Έχει τη δυνατότητα και ευθήνη , στο πλαίσιο που καθορίζεται εκάστοτε απο το ΔΣ , για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ΟΕ .
 2. Η πενατμελής ΣΕ φροντίζει να συνέρχεται η ΟΕ σε τακτικές (οχι αργότερο του τριμήνου) συνεδριάσεις μετά απο πρόσκληση του υπευθύνου της ΟΕ στα γραφεία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν έκτακτη συνεδρίαση γίνεται όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως απο ενα μέλος της ΣΕ ή 10 μελών της ΟΕ με επιστολή προς το συντονιστή της ΟΕ , στην οποία αναλύονται οι λόγοι που την επιβάλλουν . Οι αποφάσεις της ΟΕ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία .
 3. Συγκροτεί και υποβάλλει στις συνενδριάσεις της ΟΕ προς έγκριση το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων . Με ευθύνη της ΣΕ οι τελικές αποφάσεις υποβάλλονται προς το ΔΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν για την τελική έγκριση .
 4. Αναθέτει σε μέλη της ΟΕ το συντονισμό των ειδικών επιστημονικών δραστηγριοτήτων . Το πρόγραμμα κοινοποιείται στο ΔΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν
 5. Μεριμνά για επιστημονικές εκδηλώσεις καθώς και για τις εκδόσεις ενημερωτικών εντύπων .
 6. Οι αποφασεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
 7. Το ΔΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν έχει το δικαίωμα να αναστέλλει τις δραστηριότητες της ΟΕ αν συντρέχουν λόγοι καταστρατήγησης του κανονισμού λειτιουργίας.
 8. Η έγκριση εγγραφής νέων μελών στην ΟΕ γίνεται απο την πενταμελή σε κατά πλειοψηφία και αποστέλλεται για ενημέρωση στο ΔΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν .

Άρθρο 9ο

Με ευθύνη της ΔΕ τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων , τα οπία υπογράφονται απο την ΣΕ και τίθενται υπόψην του ΔΣ . Η ΣΕ που δεν τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων επί ενα έτος , θεωρείται αυτοδίκαια παραιτηθείσα και κινείται η διαδικασία αντικατάστασής της κατά την ετήσια γενική συνέλευση .

Η γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων εοικουρείται απο την γραμματεία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν .

Άρθρο 10ο

Το ΔΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν κατά τον ετήσιο προγραμματισμό των εκδηλώσεών της οφείλει να λαμβάνει υπόψην το ετήσιο επιστημονικό πρόγραμμα εκδηλώσεων των ΟΕ , με σκοπό τη συντονισμένη και καλύτερη υλοποίηση των επιστημονικών και κοινωνικών στόχων της εταιρείας . Ο ρόλος της συνίσταται στον καθορισμό του θέματοσ και τον ορισμό του συντονιστή της εκδήλωσης , που θα πρέπει να είναι κατά τεκμήριο ειδικός με το προς παρουσίαση θέμα.

Κατά περίπτωση εκδηλώσεις των ΟΕ ( για παράδειγμα εκπαιδευτικά σεμινάρια , εξειδικευμένα φροντιστήρια ) μπορούν να πραγματοποιηθούν υπο την έγκριση της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν , αρκεί να συμπληρώνουν και υποβοηθούν τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν .

Άρθρο 11ο

Την οικονομική επιβάρυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΟΕ αναλαμβάνει το ΔΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν .Για την υλοποίηση των ανωτέρω ο συντονιστής και η ΣΕ της ΟΕ διεκπαιρώνουν οτιδήποτε χρειαστεί για να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση .

Top